Chức năng, nhiệm vụ

  • Tổ chức đào tạo các khóa học đại cương, ngắn hạn, chuyên biệt về CNTT theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và nhu cầu của xã hội
  • Nghiên cứu khoa học, đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT, đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục đại học và các lĩnh vực khác
  • Tư vấn, phát triển, triển khai ứng dụng CNTT và chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp
  • Hướng dẫn thực hành và hỗ trợ tham gia vào các dự án thực tế cho sinh viên, nghiên cứu sinh trong lĩnh vực CNTT
  • Thu thập dữ liệu, tổ chức quản lý, khai thác và ứng dụng xử lý dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
  • Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực CNTT