Phòng Hành chính – Tổng hợp

01

Hỗ trợ các hoạt động của Viện

02

Hỗ trợ thủ tục hành chính cho sinh viên, nhà nghiên cứu và các đối tác