Phòng Ban

VIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

  1. Hỗ trợ các hoạt động của Viện
  2. Hỗ trợ thủ tục hành chính cho sinh viên, nhà nghiên cứu và các đối tác
  1. Bằng việc ứng dụng công nghệ tạo ra những phương thức giảng dạy mới linh động và hiệu quả sẽ là thế mạnh của Viện trong công tác tuyển sinh, cũng như đảm bảo về chất lượng đào tạo các khóa học CNTT. Ngoài ra thì yếu tố đào tạo gắn với thực hành, phát triển sản phẩm thực tế cũng là điểm mạnh khác để Viện tiếp cận với khách hàng các doanh nghiệp;
  2. Viện hợp tác với các đối tác quốc tế để tư vấn và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu chuyển đối số của các tổ chức, doanh nghiệp.

Các kết quả nghiên cứu khoa học, các sản phẩm phát triển của Viện là tiền đề cho việc tiếp cận các doanh nghiệp.