Phòng đào tạo và Chuyển giao công nghệ

01

Bằng việc ứng dụng công nghệ tạo ra những phương thức giảng dạy mới linh động và hiệu quả sẽ là thế mạnh của Viện trong công tác tuyển sinh, cũng như đảm bảo về chất lượng đào tạo các khóa học CNTT. Ngoài ra thì yếu tố đào tạo gắn với thực hành, phát triển sản phẩm thực tế cũng là điểm mạnh khác để Viện tiếp cận với khách hàng các doanh nghiệp

02

Viện hợp tác với các đối tác quốc tế để tư vấn và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu chuyển đối số của các tổ chức, doanh nghiệp.