Phòng Giải pháp phần mềm

Các kết quả nghiên cứu khoa học, các sản phẩm phát triển của Viện là tiền đề cho việc tiếp cận các doanh nghiệp.